ALGEMENE VOORWAARDEN COOL KIDS COMPANY

Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Cool Kids Company hierna te noemen: “de Ondernemer”, en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het plaatsen van een bestelling gaat de wederpartij akkoord met de algemene voorwaarden. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ondernemer, indien voor de uitvoering derden worden betrokken. 
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ondernemer en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2 Prijzen, verzendkosten en ruilen artikelen 
1 Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
2 Ondernemer kan niet aan zijn aanbiedingen en prijzen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3 De in vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 
4 De prijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten 
5 Tenzij anders vermeldt bedragen de verzend- en bezorgkosten (bij verzending binnen Nederland): 
- bestelling die door de brievenbus past: € 4,00
- bestelling tot € 50 -> € 6,95
- bestelling boven € 50 –> geen verzendkosten 
6 Bij een koop op afstand bent u gerechtigd binnen 14 dagen uw artikel zonder opgaaf van reden te ruilen, met uitzondering van meubels, behang en andere artikelen die speciaal voor wederpartij gemaakt of besteld zijn. Dit dient echter binnen deze termijn schriftelijk te worden aangegeven en het artikel moet ongebruikt in originele verpakking en gefrankeerd geretourneerd zijn. Is het artikel toch gebruikt dan behoudt gebruiker zich het recht voor niet of slechts een gedeelte van het bedrag te restitueren. Het bedrag wordt binnen dertig dagen gerestitueerd onder aftrek van de gemaakte verzendkosten. 
7 Indien levering door Ondernemer binnen de aangegeven termijn niet mogelijk is dan is Wederpartij gerechtigd om, met inachtneming van uitzondering van gepersonaliseerde artikelen en speciaal voor Wederpartij bestelde artikelen, de koop te annuleren. 

Artikel 3 Levering(stermijn) en uitvoering overeenkomst 
1. Levering vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt. 
2. We streven er naar een bestelling binnen een tot vijf werkdagen verzonden te hebben. Voor artikelen op bestelling gemaakt geldt in het algemeen een langere levertijd, afhankelijk van de fabrikant. Mocht een artikel niet op voorraad zijn dan neemt Ondernemer contact op met de klant. Alle genoemde termijnen blijven echter indicatief. 
3. Aan de leveringsplicht van Ondernemer is voldaan indien product een keer is aangeboden. Bij weigering acceptatie tijdens bezorging is het rapport van de vervoerder bewijs hiervan. 
4. Indien Ondernemer gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Ondernemer ter beschikking heeft gesteld. 

Artikel 4 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
1. Ondernemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
- na het sluiten van de overeenkomst Ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Ondernemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ondernemer kan worden gevergd. 
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ondernemer op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
4. Indien Ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade. 


Artikel 5 Overmacht 
1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. Ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst te annuleren. 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 
1. Betaling geschiedt vooraf door middel iDeal, creditcardbetaling, bancontact of overmaking op de bankrekening van Ondernemer. 
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. 
3. Ondernemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Ondernemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

Artikel 8 Garanties 
1. De door Ondernemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
2. De garantie is de garantie verstrekt door de producent indien het product niet door Ondernemer is geproduceerd. 
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij. 
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee dagen na ontdekking schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. 
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 
1. Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2.Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. Ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 
4. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten. 
6. Mocht de verpakking en/of het product tijdens transport beschadigd zijn, dan dient de Wederpartij dit binnen 24 uur aan de Ondernemer te melden via mail met omschrijving en foto van de beschadiging. 

Artikel 10 Risico-overgang 
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zullen vertrouwelijke gegevens van Wederpartij nimmer zonder toestemming aan derden worden verstrekt. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Wederpartij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Ondernemer. 
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cool Kids Company die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.enlasnubes.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen daar tevens worden gedownload en afgedrukt. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Cool Kids Company dit duidelijk vermelden.
2.2 Cool Kids Company zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Cool Kids Company niet.
2.3 Cool Kids Company zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Cool Kids Companyis gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Cool Kids Company de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, met uitzondering van de gepersonaliseerde Produkten en self samengestelde ballenbadjes zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Cool Kids Company vermeld worden in het aanbod.
3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Cool Kids Company het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.
3.4 Na aankoop van een handmade shirt heeft de consument niet het recht dit artikel te retourneren, daar dit artikel naar eigen wens geproduceerd is.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Cool Kids Company prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Cool Kids Company van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Cool Kids Company aangeboden betaalwijze. Cool Kids Company kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Cool Kids Company is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Cool Kids Company is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Cool Kids Company zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Cool Kids Company gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Cool Kids Company het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Cool Kids Company niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Cool Kids Company zijn vermeld. Cool Kids Company niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Cool Kids Company geleverde producten of diensten blijven eigendom van Cool Kids Company totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Cool Kids Company draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Cool Kids Company daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Cool Kids Company zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Cool Kids Company(handmade shirts uitgezonderd).
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Cool Kids Company.
8.2 Cool Kids Company zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consumentCool Kids Company daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Cool Kids Company de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 Cool Kids Company kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Cool Kids Company heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Cool Kids Company en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Cool Kids Company en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 Cool Kids Company | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel